Deel via e-mail

Privacyverklaring BovenIJ

Het BovenIJ ziekenhuis verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het BovenIJ ziekenhuis en de BovenIJ poliklinische apotheek.

Definities

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en uw medische gegevens.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Verklaring

1. Van wie verwerkt het BovenIJ ziekenhuis persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • patiënten;
  • bezoekers van het ziekenhuis;
  • deelnemers van voorlichtingsbijeenkomsten.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Veel afdelingen waaronder bijvoorbeeld het patiëntenservicebureau, poliklinieken en apotheek verwerken persoonsgegevens. Waar wij in deze privacyverklaring spreken over het BovenIJ ziekenhuis, bedoelen wij alle afdelingen waar persoonsgegevens worden verwerkt, en nemen daarin ook de poliklinische apotheek mee.

3. Waarvoor verwerkt het BovenIJ ziekenhuis persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een patiëntrelatie met u aan te kunnen gaan
Als u zich bij het BovenIJ ziekenhuis meldt met een zorgvraag, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Dat zijn voor de hand liggende gegevens zoals onder andere uw naam, adres en woonplaats maar ook de zorgvraag die u heeft.

b. Om de relatie met u te onderhouden en interne opdrachten uit te voeren
Als u patiënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens of telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon te onderhouden of u aan uw afspraak te herinneren. Wij voeren ook zogenaamde ‘interne opdrachten’ uit. Denk bijvoorbeeld aan een laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of MRI-scan. En mogelijk moet u in het ziekenhuis opgenomen worden.

c. Voor overleg met in- en externe medische specialisten
Het kan voorkomen dat voor overleg contact moet worden opgenomen met een collega medisch specialist in het BovenIJ ziekenhuis of met een externe specialist (bijv. uit een ander ziekenhuis). Ook kan het zijn dat u bijv. doorverwezen bent door uw huisarts, een fysiotherapeut of een eerstelijns verloskundige. In dergelijke gevallen zullen persoonsgegevens worden uitgewisseld zoals bijvoorbeeld onderzoekresultaten.

d. Voor de financiële afhandeling van de geboden zorg
Ook hebben wij uw naam nodig om of met u of met uw zorgverzekering de geboden zorg financieel af te handelen.

e. Om uw en onze veiligheid te waarborgen
Wij maken gebruik van bewakingscamera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen.

f. Voor het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst
Regelmatig worden bijeenkomsten over een bepaalde ziekte of behandeling georganiseerd. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten kunt u, uw familie of vrienden informatie krijgen over het verloop van de ziekte en de mogelijke therapieën of behandelingen. Tevens kunt u ervaringen uitwisselen met de andere bezoekers. Via onze website kunt u zich hiervoor opgeven.

g. Om overeenkomsten met leveranciers aan te gaan en uit te voeren
Als u voor uw werk contact heeft met het BovenIJ ziekenhuis kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een tijdelijke opdracht en u daarvoor toegang te kunnen geven tot het ziekenhuis.

h. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Soms moet het BovenIJ ziekenhuis gegevens delen vanwege een wettelijk voorschrift. Voorbeelden hiervan zijn bepalingen in de Zorgverzekeringswet, de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg en de Wet publieke gezondheid. Op grond van de laatstgenoemde wet moet het BovenIJ ziekenhuis bijvoorbeeld bepaalde besmettelijke ziekten direct melden bij de GGD. Daarbij worden ook persoonsgegevens van de betrokkene gedeeld.

i. Voor onze bedrijfsvoering, kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie
Als zorgverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze patiëntrelaties. Mede door het verwerken van uw gegevens kunnen wij voldoen aan (wettelijke vereiste) kwaliteitsregistraties. Tevens zijn we er continu mee bezig de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Zodoende voeren we regelmatig projecten uit die als doeleinde een kwaliteitsverbetering of procesoptimalisatie hebben. Hiervoor kunnen we gegevens van onze patiëntenpopulatie gebruiken.

j. Voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek
Indien uw gegevens niet geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden, zullen we u altijd hiervoor om toestemming vragen. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

4. Verwerkt het BovenIJ ziekenhuis ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Om als zorgverlener onze rol goed te kunnen vervullen, verwerken wij gegevens over uw gezondheid.
Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt.

Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

5. Hoe gaat het BovenIJ ziekenhuis met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt bewaard. In het geval van medische gegevens is dat meestal 20 jaar. Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als er een andere wettelijke bewaartermijn voortvloeit uit andere wetgeving (bijv. het Archiefwet), als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijv. bij een chronische aandoening) of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders (bijv. als uw kinderen een erfelijke ziekte hebben).

Binnen het BovenIJ ziekenhuis worden uw persoonsgegevens conform landelijke normen beveiligd, wat inhoudt dat alleen medewerkers met een behandelrelatie toegang tot uw medische gegevens hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie delen met onbevoegden; ook niet na beëindiging van hun dienstverband.

Willen wij uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Wanneer u bijvoorbeeld na een medische behandeling medicijnen nodig heeft van de apotheek. Indien we uw gegevens voor een ander doeleinde willen gebruiken (bijv. voor wetenschappelijk onderzoek) dan zullen we u hier uitdrukkelijk om toestemming vragen.

6. Welke regels gelden voor het BovenIJ ziekenhuis bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het BovenIJ ziekenhuis onder meer gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst en de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

7. Kan ik zien welke persoonsgegevens het BovenIJ ziekenhuis van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming wiens contactgegevens u hieronder vindt. 
Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij het BovenIJ ziekenhuis.

8. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor algemene vragen over de verwerking van uw persoons- of medische gegevens door het BovenIJ ziekenhuis kunt u terecht bij de Functionaris voor de gegevensbescherming. Bij klachten kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Als het BovenIJ ziekenhuis uw vraag of klacht onvoldoende beantwoord of afhandelt kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder worden de contactgegevens van alle drie instanties vermeld.

9. Kan het BovenIJ ziekenhuis dit document wijzigen?

Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij de privacyverklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze privacy verklaring kunt u steeds terugvinden op deze website (www.bovenij.nl).

Contactgegevens:
Functionaris voor de gegevensbescherming:
Tel: 020- 634 6378
E-mail:  
Post: BovenIJ ziekenhuis
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam.

Afdeling klachtenbemiddeling
Ga naar de pagina Klachtenbemiddelaar.

Autoriteit Persoonsgegevens
Website van Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven