Veelgestelde vragen

U bevindt zich hier: Home | Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar veelgestelde vragen over diverse onderwerpen.

Inloggen met DigiD Mijn BovenIJ


Mijn gegevens in Mijn BovenIJ

 • Kan ik mijn gegevens wijzigen?

  Ja. U kunt hiervoor contact opnemen met het Patiënten Service Bureau op telefoonnummer 020 – 634 6861.

 • Wie kan mijn gegevens inzien?

  U kunt zelf uw eigen gegevens inzien. Ook medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis die bij uw behandeling betrokken zijn. En medewerkers die voor hun functie persoonsgegevens verwerken, hebben toegang tot uw informatie. Het BovenIJ ziekenhuis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze zijn alleen in te zien met uw eigen DigiD. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.


   

 • Hoe zit het met de veiligheid van mijn gegevens?

  Wij gaan op een veilige manier met uw digitale gegevens om, conform de Wet bescherming persoonsgegevens.


Algemeen


Afspraak


Bezoek


KNO (keel-neus-oorheelkunde)

 • Is het echt nodig om oordopjes te dragen bij elk concertbezoek?

  KNO-arts Jan van der Borden: ‘Ik zie regelmatig patiënten op mijn spreekuur die een blijvende ‘piep’ of ‘ruis’ hebben door blootstelling aan te hard geluid. Een enkel bezoek aan een muziekfestival kan al genoeg zijn om een gehoorschade op te lopen. De haarcellen in je binnenoor worden dan teveel blootgesteld aan hard geluid, waardoor ze beschadigen en afsterven. Oordopjes zijn dus echt nodig je gehoor te beschermen. Na afloop van een concert, heb je soms een piep in je oren. De piep is de volgende ochtend weer verdwenen. Dit betekent echter niet dat alle haarcellen in het oor zijn hersteld. Een piep in je oren betekent gehoorschade. Vaak geeft de schade door lawaai pas na jaren oorsuisklachten. Iemand is dan allang vergeten dat lawaai de oorzaak was. Dat maakt het zo lastig om gehoorschade te voorkomen. Kijk, je vingers branden aan een kachel doet direct pijn; lawaaibeschadiging merk je pas na jaren!

  Soms kan een piep overgaan in een blijvende piep (tinnitus). Andere vormen van gehoorschade zijn gehoorverlies, het links of rechts anders waarnemen van verschillende toonhoogtes (diplacusis), overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden (hyperacusis) of muziek vervormd waarnemen (distortie). Het BovenIJ ziekenhuis verkoopt gehoorbeschermers (Thunderplugs) op de polikliniek KNO. Thunderplugs zijn siliconen oordoppen met een filter voor het geluid. De gehoorbeschermers zorgen ervoor dat je de muziek of een gesprek nog goed hoort, maar wel zachter.’

   


Kosten - veelgestelde vragen


Kwaliteitsvenster NVZ - vragen en antwoorden

 • Wat is het Kwaliteitsvenster?

  Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de hand van tien onderwerpen in het venster kan de patiënt op de website van het ziekenhuis zien hoe het met de kwaliteit van zorg gesteld is. De informatie brengen we overzichtelijk samen op één plek en we voorzien deze van uitleg over wat zo’n cijfer zegt over de kwaliteit. Ziekenhuizen krijgen in het venster ook de mogelijkheid om een toelichting te geven, bijvoorbeeld over de oorzaak van een hoge of lage score en eventuele verbeteracties. De ziekenhuizen zetten de scores, waar mogelijk, af tegen een voorgaand jaar, een landelijk gemiddelde en/of een standaard.

 • Wat betekent het venster voor individuele patiënten?

  Het Kwaliteitsvenster zegt niet direct iets over de kwaliteit van een individuele behandeling. Hierover kan een patiënt met de eigen arts of verpleegkundige spreken of met een andere betrokkene uit het ziekenhuis. In de toekomst willen ziekenhuizen ook de kwaliteit per specialisme of aandoening laten zien. Gericht op de patiënt en begrijpelijk en toegankelijk gepresenteerd.

 • Waarom is het Kwaliteitsvenster ontwikkeld?

  Er is een toenemende behoefte, vanuit de maatschappij en politiek, om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Het Kwaliteitsvenster is een eerste stap om als ziekenhuizen zelf de regie te nemen over het zichtbaar maken van zinvolle kwaliteitsinformatie. Het zichtbaar maken van kwaliteit is een van de strategische thema’s van de algemene ziekenhuizen in Nederland voor de komende jaren. Dit initiatief sluit hierbij aan.

  De informatie in het venster kunnen patiënten gebruiken als keuze informatie. Tegelijkertijd is het ook nuttige verbeterinformatie voor ziekenhuizen zelf. Zij zien hoe andere ziekenhuizen presteren op de tien onderwerpen en kunnen dat vergelijken met hun eigen resultaten. Daardoor kan de zorg nog beter en veiliger worden en kunnen de kosten omlaag gaan.

  Tot slot: Nederland staat internationaal in de top als het gaat om kwaliteit en veiligheid. We moeten met elkaar kritisch blijven, maar we kunnen ook trots zijn op wat we met elkaar bereikt hebben in Nederlandse ziekenhuizen. En natuurlijk gaan we door met het inzichtelijk maken van onze prestaties. Lees onze rapporten, zoals het pas verschenen rapport “Kwaliteit op de kaart”. Ook verblijven mensen steeds korter in ziekenhuizen, onze kankerbehandelingen behoren tot de top in Europa en in vijf jaar tijd heeft ons veiligheidsprogramma 50% minder vermijdbare schade en sterfte opgeleverd. Dit is een groot compliment voor alle ziekenhuizen.

 • Is dit niet weer een extra registratie voor ziekenhuizen?

  Nee, integendeel. De informatie in het venster wordt al door ziekenhuizen geregistreerd.

  We realiseren ons dat de registratielast in de zorg steeds meer toeneemt. Dit leidt tot verspilling van tijd die ook aan de patiënt kan worden besteed. Het Kwaliteitsvenster ondersteunt de ziekenhuizen om zinvolle kwaliteitsinformatie (uit registraties) zichtbaar te maken voor patiënten op een laagdrempelige en toegankelijke manier.


 • Waarin verschilt het Kwaliteitsvenster van andere online patiëntinformatie?

  Het is voor het eerst dat patiënten in heel Nederland op dezelfde manier begrijpelijke en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen kunnen zien. Dit zijn niet alleen de prestaties van ziekenhuizen op de verschillende onderwerpen. Belangrijk is dat de patiënt ook informatie krijgt over de betekenis van de kwaliteitsinformatie en de context ervan. Hoe scoort het ziekenhuis bijvoorbeeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde of ten opzichte van vorig jaar? En hoe verklaart een ziekenhuis bijvoorbeeld een minder goed resultaat en wat doet het er eventueel aan om het resultaat te verbeteren? Op deze manier kan de patiënt de informatie beter interpreteren.

 • Welke tien onderwerpen staan in het Kwaliteitsvenster?

  In het venster worden de resultaten van de volgende tien onderwerpen getoond:

  1. Patiëntervaringen: Hoe ervaren patiënten het ziekenhuis? (rapportcijfer tevredenheid en gegronde klachten van klachtencommissie)
   Bron: ziekenhuis
  2. Werk van artsen: Hoe wordt het werk van artsen beoordeeld? (aantal artsen feedbackgesprek volgens methode Individueel Functioneren Medisch Specialisten, 1 x per 2 jaar)
   Bron: IGZ
  3. Wachttijden: Hoe snel kunt u terecht in het ziekenhuis? (actuele wachttijden en gemiddelde wachttijden polikliek en behandeling)
   Bron: ziekenhuis (actuele tijden) en MediQuest
  4. Risicovolle operaties: Hoe vaak worden risicovolle operaties uitgevoerd? (aantal uitgevoerde risicovolle, complexe operaties ten opzichte van de minimum norm)
   Bron: IGZ, ZIZO en DICA
  5. Medicijnen: Hoe vaak worden de medicijnen gecontroleerd? (aantal patiënten waarbij het medicijngebruik is gecontroleerd bij opname en ontslag)
   Bron: VMS/Prezies
  6. Infecties: Hoe vaak ontstaan infecties in het ziekenhuis? (infectiepercentage na knie- en heupoperatie en aantal gevallen van lijnsepsis/bloedbaaninfectie)
   Bron: VMS/Prezies
  7. Pijn: Hoe wordt veel pijn na een operatie voorkomen? (percentage patiënten dat binnen 72 uur na de operatie geen ernstige pijn hebben, ofwel een pijnscore van een 7 of lager)
   Bron: IGZ
  8. Keurmerken: Welke keurmerken heeft het ziekenhuis? (overzicht van toegekende algemene keurmerken en keurmerken van zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen, link naar jaargesprek met de Inspectie)
   Bron: ziekenhuis
  9. Sterfte: Wat is het sterftecijfer van het ziekenhuis? (sterftecijfer HSRM en meer informatie over sterftecijfer per diagnosegroep SMR)
   Bron: CBS, VWS
  10. Tevredenheid van medewerkers: Hoe tevreden zijn medewerkers over het ziekenhuis? (rapportcijfer tevredenheid)
   Bron: ziekenhuis

  Uitkomstindicatoren zijn: sterftecijfers, infecties, pijnscore

 • Sterftecijfers: waarom nu wel de sterftecijfers publiceren?

  Per 1 maart 2014 moeten alle ziekenhuizen verplicht hun sterftecijfers publiceren. We blijven benadrukken dat sterftecijfers vooral intern bruikbaar zijn op dit moment. Er is de laatste tijd de tendens dat interne kwaliteitsinformatie wordt gebruikt als keuze-informatie. Het risico hiervan is dat dit informatie oplevert die én moeilijk te begrijpen is, én waarbij onderlinge vergelijking lastig is.

  Toch publiceren ziekenhuizen naast de HSMR (gecorrigeerde sterftecijfers) nu ook hun SMR-cijfers (sterftecijfers per diagnosegroep). Ziekenhuizen willen immers graag voldoen aan de vraag naar kwaliteitsinformatie. Bovendien kan de publicatie van deze cijfers de ontwikkeling naar betrouwbare keuze-informatie versnellen.

  Niet van alle ziekenhuizen is de HSMR beschikbaar. Dat komt doordat er instellingen zijn waarvoor de zogenoemde exclusiecriteria van toepassing zijn. Een ziekenhuis valt onder de exclusiecriteria wanneer de registraties onvolledig en duidelijk van onvoldoende kwaliteit zijn, of wanneer de patiëntencasemix van het ziekenhuis te veel afwijkt van de landelijk gemiddelde casemix. Ziekenhuizen die onder de exclusiecriteria vallen, en dus geen HSMR of SMR hebben, kunnen op basis van deelname aan de LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) hun voorlopige SMR en HSMR laten berekenen. Hiermee kunnen ook deze ziekenhuizen aan hun verplichting voldoen.

 • Zijn alle vensters compleet?

  Ziekenhuizen doen hun uiterste best om hun vensters zo volledig mogelijk te vullen. Dit is hun eigen verantwoordelijkheid. In de loop van 2014 zullen de vensters steeds completer worden. Soms kan het zijn dat bepaalde onderwerpen niet ingevuld kunnen worden, omdat bijvoorbeeld het onderwerp niet van toepassing is. Bijvoorbeeld: een specialistische instelling (zoals een Radiotherapeutisch Instituut) zal geen informatie hebben over infecties na een knieoperatie.

  Als een ziekenhuis bepaalde informatie nog niet kan invullen dan verschijnt er in beeld: “Deze gegevens zijn niet beschikbaar. In de toelichting van het ziekenhuis vindt u meer informatie.”

 • Wie doen mee?

  Vrijwel alle algemene ziekenhuizen en een aantal categorale instellingen in Nederland publiceren vanaf 13 mei 2014 hun Kwaliteitsvenster op de website. Ook hebben academische ziekenhuizen en revalidatiecentra hun interesse getoond om straks ook hun kwaliteitsinformatie via het Kwaliteitsvenster te publiceren.

 • Is er één site waarop alle Kwaliteitsvensters te vinden zijn?

  Nee. De NVZ heeft op dit moment geen landelijk overzicht gemaakt met alle Kwaliteitsvensters. De Kwaliteitsvensters zijn alleen beschikbaar via de websites van de ziekenhuizen. De NVZ heeft ziekenhuizen zo veel mogelijk gestimuleerd om het venster op een voor de patiënt herkenbare en duidelijke plek te plaatsen op de website.

  Bovendien is het Kwaliteitsvenster van de ziekenhuizen zelf, daarom is het logisch dat het op hun eigen site wordt aangeboden. Patiënten zullen ook eerder informatie opzoeken via de website van hun ziekenhuis. Maar we vinden het wel belangrijk dat patiënten meerdere vensters gemakkelijk kunnen bekijken. Daarom bekijken we of we toch een landelijk platform kunnen aanbieden waar alle vensters op komen te staan.

 • Infecties: wat betekent de score lijnsepsis? Is dit per 1000 patiënten?

  Dit is per 1000 katheterdagen (het aantal dagen dat patiënten een lijn/infuus hebben gehad). Dit kunnen 100 patiënten zijn die 10 dagen een infuus hebben gehad, of 500 patiënten gedurende 2 dagen. Alle andere sommen zijn ook mogelijk. Dit is een eenheid van meten, waardoor je grote en kleinere ziekenhuizen betrouwbaar met elkaar kunt vergelijken.


 • Risicovolle operaties: zijn deze 11 operaties, alle risicovolle operaties die worden uitgevoerd?

  Nee, er worden meer risicovolle, complexe operaties uitgevoerd. Dit zijn de operaties die verplicht openbaar gemaakt moeten worden. Zodra er meer soorten operaties openbaar gemaakt moeten worden, bekijken wij of we deze opnemen in het Kwaliteitsvenster. Uitgangspunt is dat de beroepsverenigingen van medisch specialisten per risicovolle operatie het minimum aantal operaties heeft vastgesteld (volumenorm).


 • Werk van artsen: In het overzicht staat alleen het percentage artsen dat een feedbackgesprek krijgt, krijgen we ook inzage in de uitkomsten?

  In het venster zijn alleen percentages opgenomen. Deze feedbackmethode is zo ingericht dat artsen de uitkomsten m.b.t. hun functioneren met elkaar bespreken en verbeterplannen opstellen. De Inspectie controleert jaarlijks of dit ook (tweejaarlijks) gebeurt. Het is aan de Inspectie om toezicht te houden op de kwaliteit.


 • Waarom deze tien onderwerpen?

  De tien onderwerpen zijn zorgvuldig gekozen door ziekenhuizen, deskundigen en patiënten. We zijn hier een jaar geleden mee begonnen samen met onderzoeksbureau SiRM. De onderwerpen zijn onderscheidend (resultaten kunnen uiteenlopen), relevant voor de patiënt en worden al meerdere jaren geregistreerd. Het voorkomen van doorligwonden is bijvoorbeeld niet onderscheidend genoeg, omdat ziekenhuizen daar allemaal goed op scoren. Ook moet de administratielast voor ziekenhuizen zo beperkt mogelijk blijven.


 • Hoe blijft het venster actueel?

  Het venster zal doorlopend in ontwikkeling blijven. Zodra nieuwe onderwerpen beschikbaar komen die nog meer zeggen over de kwaliteit van zorg, worden minder relevante onderwerpen vervangen in het venster (door de NVZ). In de toekomst zal de nadruk komen te liggen op meer onderwerpen die iets zeggen over het effect van de behandeling (uitkomstindicatoren). In die fase kan de NVZ onderzoeken of het venster eventueel in de plaats kan komen van sommige uitvragen. Dit kan zorgen voor minder registratielast bij ziekenhuizen.


  Ziekenhuizen kunnen zelf hun eigen informatie in het venster doorlopend actualiseren.


 • Hoe lang gaat het nog duren voordat we meer uitkomsten te zien krijgen per ziekenhuis?

  Dat ligt minder simpel dan we allemaal denken en ik wil ook geen verkeerde verwachtingen wekken. Het maken van betrouwbare indicatoren vergt veel onderzoek en ontwikkeling. Zeker als de scores gebruikt worden om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Bij de berekening van scores moet rekening worden gehouden met patiëntprofielen. Bijvoorbeeld: bij de berekening van het sterftecijfer wordt rekening gehouden met de ernst van de ziekte van de patiënt, de leeftijd, andere ziektes waar de patiënt aan lijdt (co- morbiditeit) etc. Soms zijn uitkomsten ook niet geheel toe te schrijven aan de prestaties van zorgverleners en ziekenhuizen. Zo blijkt bijvoorbeeld de ziekenhuissterfte ook samen te hangen met de regio waar gemeten wordt. Desondanks streven wij er wel naar om meer uitkomsten van zorg te tonen, want dat is waar het uiteindelijk om gaat: het beste resultaat voor de patiënt.

  Overigens zijn er al vele initiatieven rond het zichtbaar maken van uitkomsten. Neem de DICA, die steeds meer en beter via kwaliteitsregistraties de uitkomsten van zorg oftewel de effecten van de behandeling in kaart brengt. Deze informatie is heel erg nuttig voor ziekenhuizen, om hun behandelingen te verbeteren. En het zal waarschijnlijk niet lang meer duren tot deze informatie openbaar wordt gemaakt.

 • Moeten de prestaties van artsen ook niet openbaar worden gemaakt?

  Dat is een logische vraag. Artsen leggen in de medische toelatingsovereenkomst verantwoording af aan de raad van bestuur. Stel nu dat een arts 10 patiënten opneemt die in een ander ziekenhuis niet meer kunnen worden behandeld. Dat noemen we ‘uitbehandeld’. En stel nu dat hij van de 10 patiënten er 2 weet te genezen. Is dat dan een slechte prestatie? Gezien de omstandigheden is dit denk ik een hele goede prestatie. De omstandigheden, daar moet je ook naar kijken. Dus de prestatie van een medisch professional moet je altijd ‘wegen’. De vraag is hoe je dit gezien alle haken en ogen betrouwbaar openbaar kunt maken. Voor het ene specialisme zal dat eenvoudiger zijn dan voor het andere specialisme.


 • In hoeverre is de informatie al openbaar?

  De meeste informatie is openbaar, maar sommige informatie is nu voor het eerst openbaar. Ziekenhuizen zullen voor het eerst via het Kwaliteitsvenster hun resultaten bekend maken op bepaalde onderwerpen (infecties, medicijnen, patiëntervaringen en tevredenheid van medewerkers). Uiteraard kan het zijn dat ziekenhuizen deze informatie al eerder bekend hebben gemaakt op hun eigen website.


 • Wie beheert en controleert het venster?

  Ziekenhuizen beheren zelf het Kwaliteitsvenster. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en correcte kwaliteitsgegevens. De gegevens worden niet gecontroleerd, maar de meeste gegevens zijn openbaar en herleidbaar. De gegevens in het venster worden namelijk grotendeels al opgevraagd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Kwaliteitsinstituut. Andere informatie wordt overigens ook soms door externe organisaties verzameld en intern gecommuniceerd (denk aan medewerkerstevredenheids- en patiënttevredenheidsonderzoek).

  De NVZ regelt de technische ondersteuning van het Kwaliteitsvenster en levert de landelijke gemiddelden aan. Het venster zal jaarlijks geactualiseerd worden, mogelijk vaker. Dit kan per indicator bepaald worden. De data van het Kwaliteitsvenster zal op een server van de NVZ komen te staan. Ieder deelnemend ziekenhuis sluit hiervoor een gebruikersovereenkomst met de NVZ af.


Na operatie bij Orthopedie

 • Wanneer mag ik weer douchen en in bad na een operatie?

  U kunt al weer snel onder de douche. Als uw wond droog is, kunt u in principe vanaf de tweede dag na de operatie douchen. Een bad nemen mag drie dagen na het verwijderen van de hechtingen. Let er op dat u de eerste twee maanden geen crème of bodylotion gebruikt rond het wondgebied.


   Terug naar Veelgestelde vragen Orthopedie

 • Wanneer mag ik weer gaan fietsen en autorijden na een operatie?

  Bespreek dit met uw behandelend arts of de orthopedisch verpleegkundige. Fiets in eerste instantie zonder grote kracht of inspanning. Autorijden is toegestaan als u voldoende controle heeft over uw geopereerde ledemaat en geen hulpmiddel meer nodig heeft bij het lopen. Overleg dit met uw behandelend arts, de orthopedisch verpleegkundige of physician assistant. Raadpleeg ook altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.


   Terug naar Veelgestelde vragen Orthopedie

 • Hoe lang blijft mijn onderbeen en/of enkel dik na een operatie aan een been?

  Het is heel normaal dat u enige zwelling in onderbeen en/of enkel heeft. De zwelling wordt geleidelijk aan minder in de eerste weken na de operatie. Het dikker worden van het onderbeen en/of enkel kan voorkomen worden, door geregeld uw been hoog te leggen en uw kuitspieren aan te spannen. De zwelling is over het algemeen aan het einde van de dag het grootst.


   Terug naar Veelgestelde vragen Orthopedie

 • Hoe verzorg ik mijn wond?

  De wond moet schoon en droog blijven. De huid rondom de hechtingen kan er wat rood of geïrriteerd uitzien. Soms is deze iets gezwollen. Wanneer de hechtingen opgelost of verwijderd zijn, zal deze roodheid langzamerhand afnemen. Wanneer het wondgebied erg gezwollen is, rood wordt, warm aanvoelt of als er vocht uit komt, is het verstandig met uw behandelend arts, de orthopedisch verpleegkundige of physician assistant te overleggen.


   Terug naar Veelgestelde vragen Orthopedie

 • Wanneer kan ik weer deelnemen aan het arbeidsproces?

  Dit is per patiënt verschillend en vraagt om een individueel advies. Vraag uw behandelend arts, de orthopedisch verpleegkundige of physician assistant wanneer u uw werk kunt hervatten.


   Terug naar Veelgestelde vragen Orthopedie


Patiënt

 • Waar vind ik informatie over orgaandonatie?

  Op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) kunt u antwoorden vinden op uw vragen over orgaandonatie en transplantatie, zols De vijf meestegestelde vragen over orgaandonatie.

   

 • Hoe kan ik een second opinion krijgen?

  Als u besluit tot het aanvragen van een second opinion kunt u dit bespreken met uw behandelend arts of uw huisarts. Zij kunnen u helpen met uw aanvraag. De arts die een tweede mening geeft, neemt de behandeling niet over.

  Controleer van tevoren uw polisvoorwaarden of het vragen van een tweede mening vergoed wordt.

  Meer informatie over het aanvragen van een second opinion vindt u op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.

 • Ik heb behoefte aan begeleiding bij of een gesprek over mijn ziekte. Tot wie kan ik me wenden?

  Binnen het BovenIJ ziekenhuis zijn diverse gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam die u kunnen begeleiden bij uw ziekte en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven. Denkt u daarbij aan verpleegkundigen op het gebied van de oncologie, de mammacare, longaandoeningen, hartfalen of hartrevalidatie, incontinentie en stomazorg. Uw specialist kunt u naar hen doorverwijzen maar u kunt ook zelf een afspraak met hen maken.
  Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken met het medisch maatschappelijk werk. Zij helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om met de problemen als gevolg van uw ziekte om te gaan. Met vragen van levensbeschouwelijke aard kunt u er ook terecht. Verder kan de medisch psycholoog een bijdrage aan uw behandeling leveren.

   

 • Kan het BovenIJ een tolk voor mij regelen?

  Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland biedt hulp bij de communicatie tussen anderstalige patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. Meestal gebeurt dit via de telefoon. Soms komt een tolk naar het ziekenhuis. Een tolk kan door een medewerker van het ziekenhuis worden aangevraagd. Als de tolk door het ziekenhuis wordt aangevraagd, zijn er voor u geen kosten aan deze dienstverlening verbonden.

   

 • Hoe lang is de wachttijd voor mijn bezoek aan de polikliniek of voor mijn operatie?

  De wachttijden kunnen per polikliniek, per operatie en per specialist verschillen. Ook kunnen de wachttijden in de loop van de tijd veranderen. Zie ook het overzicht van wachttijden.

 • Ik wil graag brochures aanvragen. Hoe doe ik dat?

  Brochuremateriaal dat voor u van belang is, ontvangt u op de polikliniek of op de afdeling waar u verblijft of wordt behandeld. De meeste brochures zijn ook te vinden op de website.

   


Privacy - toestemming delen (medische) gegevens


Rechten en plichten

 • Is het opvragen van een kopie van (een deel van) mijn medisch dossier gratis?

  Nee, aan het opvragen van een kopie van (een deel van) uw medisch dossier zijn kosten verbonden.

  Een overzicht van de kosten vindt u op de pagina kosten.

 • Kan ik mijn medisch dossier opvragen?

  Ja, echter het is alleen mogelijk om inzage te krijgen in uw eigen medisch dossier. Voor inzage neemt u contact op met de behandelend arts.

  Naast inzage in uw eigen medisch dossier kunt u ook een kopie aanvragen van (een deel van) uw dossier. Voor het opvragen van een kopie van (een deel van) uw dossier kunt u onze voorbeeldbrief gebruiken. U stuurt uw aanvraag naar uw behandelend arts.

  Aan het opvragen van een kopie van (een deel van) uw dossier zijn kosten verbonden. Kijkt u hiervoor op de pagina kosten.

 • Wat gebeurt er als een patiënt zich niet kan legitimeren?

  Als een patiënt zich niet kan legitimeren, krijgt hij de gelegenheid om dat bij het eerstvolgende bezoek te doen. Als er geen vervolgbezoek is, dient hij zich binnen veertien dagen alsnog te melden met  legitimatiebewijs en zorgverzekeringsbewijs. De patiënt kan dan terecht bij de balie van de polireceptie in de centrale hal van het BovenIJ ziekenhuis, op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Als een patiënt zich niet tijdig heeft kunnen identificeren, mag het BovenIJ ziekenhuis de rekening niet indienen bij uw zorgverzekeraar. De patiënt ontvangt de rekening dan thuis.

   

 • Moet een patiënt zich bij elk bezoek aan het BovenIJ legitimeren?

  Nee, patiënten moeten zich eens per jaar legitimeren. Heeft u (of uw kind) zich minder dan een jaar geleden gelegitimeerd bij het bezoek aan het BovenIJ ziekenhuis, dan is dat niet opnieuw nodig. De identificatie staat dan al geregistreerd en is nog geldig.


   

 • Welk legitimatiebewijs accepteert het BovenIJ?

  Als legitimatiebewijs accepteert het BovenIJ ziekenhuis de onderstaande identiteitsbewijzen.

  U kunt zich identificeren met:

  • Een geldig paspoort
  • Rijbewijs
  • Nederlandse identiteitskaart

  Kinderen

  Ook kinderen moeten zich legitimeren bij een ziekenhuisbezoek. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.

  Uw kind identificeren kan op twee manieren:

  • Met een identiteitsbewijs van het kind zelf.
  • Met een geldig paspoort van een ouder waar het kind is bijgeschreven. Deze ouder moet mee naar het ziekenhuis om het kind te kunnen identificeren.

   

   

 • Heeft mijn kind een eigen legitimatiebewijs nodig?

  Ook kinderen moeten zich legitimeren bij een ziekenhuisbezoek. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.

  Uw kind identificeren kan op twee manieren:

  • Met een identiteitsbewijs van het kind zelf.
  • Met een geldig paspoort van een ouder waar het kind is bijgeschreven. Deze ouder moet mee naar het ziekenhuis om het kind te kunnen identificeren.
 • Waarom moet een patiënt zich kunnen legitimeren?

  De reden dat patiënten zich moeten kunnen legitimeren is de zorgverzekeringswet. De overheid wil met de legitimatieplicht fraude met zorgverzekeringen tegengaan. Misbruik van de zorgverzekering kan ernstige en onvoorziene gezondheidsrisico's en kosten met zich meebrengen.

  Meer lezen?

   

   

   


Voorzieningen


Werken en leren


Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...